Privātuma politika

SIA Baltic Floors, registrācijas numurs: 40103947968, juridiskā adrese Maskavas iela 250, Rīga (turpmāk – Uzņēmums) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt, klientu, klientu partneru un darbinieku, kā Datu subjektu privātumu – turpmāk Klienti. Uzņēmums ir definējis Privātuma politikas galvenos principus, kas skar Klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu un uzglabāšanu. Uzņēmums savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumu normas, un saistošos Eiropas Savienības tiesību aktus un regulas. 

1. Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Uzņēmums ar ikvienas fiziskas perosnas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma vai mutiskas vienošanās noteikumus, sniedzot vēlamo pakalpojumu, tai skaitā un ne tikai, lai identificētu Klientu, sazinātos ar Klientu, veiktu savstarpējos norēķinus, sniegtu Uzņēmuma informāciju Klientam.

2. Citu ziņu ieguve

Uzņēmums var ievākt arī vispārīgas (publiskos tīklos), datu bāzēs, pieejamas ziņas par Klientu. Šīs ziņas tiek ievāktas un izmantotas, lai izvērtētu Klienta reputāciju, maksātspēju, saistības un atbilstību citām Uzņēmumam svarīgām pazīmēm savstarpējās sadarbības veidošanā, sniedzot pakalpojumus.

3. Iegūto Klienta personas datu izmantošana

Iegūtos personas datus Uzņēmums izmanto, savstarpēji nolīgto pakalpojumu sniegšanai, un informācijas sniegšanai Klientam. 

Kvalitātīvai Klientu apkalpošanai Uzņēmums informāciju par Klientu, informējot par to Klientu un saņemot no Klienta piekrišanu, var nodot Klienta personas datus (piekrišanā norāda personas datus, kas tiek nodoti) trešajām personām, kuras sniedz pakalpojumus Uzņēmumam vai ir Uzņēmuma sadatbības partneri un šāda informācijas nodošana ir saistīta ar Uzņēmuma un Klienta nolīgtā pakalpojuma kvalitatīvu un korektu izpildi.

Par trešajām personām ir uzskatāmi, piemēram, Uzņēmuma sadarbības partneri, kuri nodrošina tādu pakalpojumu sniegšanu Uzņēmumam (piem.kā ārpakalpojumu), kurus Uzņēmums pats nevar nodrošināt: grāmatvedības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, parādu piedziņas kapalpojumi, apmācības, kvalifikācijas celšanas kursi, apakšuzņēmēji, piegādātāji u.c. saistīto pakalpojumu sniedzēji.

4. Personas datu nodošana uz ārvalstīm

Uzņēmums apņemas neizpaust Klienta personas datus organizācijai vai kādai citai personai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

– Klients tam ir piekritis;

– personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar Klientu vai izpildītu ar Klientu jau noslēgto līgumu.

5. Klienta personas datu aizsardzība

Uzņēmums veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu Klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmantošanas funkcijām ir tikai pilnvarotām Uzņēmuma personām, un trešajām personām piekļuve liegta.

6. Drošība

Visi klientu personas dati, kas nodoti Uzņēmumam ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Lai aizsargātu Klienta personas datu drošību Uzņēmums nodrošina:

– likumisku personas datu apstrādi atbilstoši Uzņēmuma iekšējai personas datu apstrādes procedūrai;

– personas datu apstrādi tikai atbilstoši nolīgtajam mērķim un nepieciešamajā apmērā;

– tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt un sasniegt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, nolīgtā pakalpojuma sniegšanai;

– precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai ir izbeigušās līguma attiecības ar Klientu vai pakalpojums ir sniegts un atkārtoti netiek izmantots.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuš, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

7. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka sniedzot savu piekrišanu Jūsu datu iegūšanai, apstrādei un uzglabāšani Uzņēmumā, Jūs esat izlasījuši šo definēto Privātuma politiku, dodot savu piekrišanu esiet akceptējuši to.